!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vanliga frågor

Vem svarar för reparationer och underhåll?

Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparationer och underhåll av din egen lägenhet (se Stadgarna § 31). Föreningen svarar för t ex trapphus, fasader och yttertak. Viss del av årsavgiften sätts av för framtida underhåll av gemensamma delar - s k yttre underhåll.

 

Vilken försäkring behöver jag?

Du bör teckna en egen hemförsäkring. Dock finns det skadetyper som inte täcks av hemförsäkringen, exempelvis läckageskador i våtutrymmen.

Föreningen har därför tecknat en gemensam tilläggsförsäkring för bostadsrätt för alla lägenheter. Den träder in om det skulle inträffa skador på fastigheten som kan hänföras till lägenheten och som påverkar t.ex. ytskikten i lägenheten (som är lägenhetsinnehavarens ansvar). Det är därför inte nödvändigt att varje lägenhet har ett s.k. bostadsrättstillägg i sin egen hemförsäkring.

 

Vad ingår i årsavgiften?

Årsavgiften skall täcka din del av föreningens gemensamma kostnader t ex räntor, amorteringar, förvaltning, fastighetsförsäkring, elförbrukning i gemensamma utrymmen m m. I ekonomiska planen finns angivet vilka kostnader som ingår i årsavgiften. Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter lägenhetens insatser. Årsavgiften skall betalas månadsvis i förskott.

 

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din lägenhet i andra hand. Styrelsen kan dock medge andrahandsuthyrning i vissa fall, om "synnerliga skäl" föreligger. Om styrelsen avslår din ansökan att hyra ut kan du vända dig till hyresnämnden för prövning. Du blir hyresvärd vid uthyrning.

Det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för din lägenhet, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du skall se till att årsavgiften blir betald, att din hyresgäst inte missköter sig m m.

Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd och får detta godkänt av hyresnämnden. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din lägenhet efter uthyrningstiden.

 

När kan jag överlåta (sälja) min bostadsrätt?

Du kan när som helst sälja din lägenhet och till vilket pris du vill. Försäljningen skall vara skriftlig.

För giltigt köp krävs att handlingen anger köpares och säljares namn, personnummer och adress, priset och vilket objekt som avses. Handlingen skall undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan överlåtelse kan ske. En kopia av avtalet skall lämnas till styrelsen, eller den som styrelsen utsett, tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap.

 

Hur kan jag påverka mitt boende?

Varje år före juni månads utgång skall föreningen hålla föreningsstämma. Vid detta tillfälle samlas alla medlemmar för att gemensamt gå igenom årets verksamhet. Styrelsen skall presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman skall godkänna styrelsens förvaltning - "ge styrelsen ansvarsfrihet".

Varje medlem kan komma med förslag till verksamhet/åtgärder. Förslagen  (motioner) skall vara styrelsen till handa senast 31 januari. Meddelande om när stämman äger rum kommer att skickas ut till medlemmarna.

Det är vid stämman som föreningen väljer styrelse och revisorer för det kommande året.

Vid vissa tillfällen kan också extra föreningsstämma förekomma. Detta kan ske om föreningens stadgar skall ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i ärenden för vilket stämman utlysts.

 

Protokoll

Protokoll från föreningsstämmor skall vara tillgängliga för medlemmar senast tre veckor efter stämman.

Det är endast stämmoprotokoll som samtliga medlemmar har rätt att ta del av. Protokoll från styrelsesammanträden är inte offentliga men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

 

Har du fler frågor?

Om det är något du undrar över kan du vända till styrelsen.